ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพีรานุช ไชยพิเดช โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายประจวบ ผดุงโชค โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
3 นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญทอง
4 นายธนพงษ์ อินทนิจ โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายปัญญา สัจจะสังข์ โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
6 นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น โรงเรียนวัดวังหว้า สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญทอง
7 นายองค์การ วงค์เรือง โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
8 นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
9 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
10 นางภัทรภร พุทธรัตน์ โรงเรียนวัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
11 นายวิริทธิ์ธรรศ สิริอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
12 นางสาวอายีรีนา สะมะแอ โรงเรียนบ้านโฉลง สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง