ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 256
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายวันที บุญพรม โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
3 นายศุทธวีร์ สงวนสัตย์ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน
4 นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.สกลนคร เหรียญเงิน
5 นายวศิน มังคลาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
6 นางสุภาณี ไกรเทพ โรงเรียนวัดนานอน สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายเตชเวช กรมศิลป์ โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางปนัสยา กุลการี โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน