ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 253
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอรทัย ใจคำฟู โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.ตาก ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวเยาวนาฏ ฉิมวัย โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวจิตรา โภชนกิจ โรงเรียนวัดท่าหิน สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวกุลยา ปราชญาสุนทร โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย เหรียญทอง
6 นางสาวจีรวรรณ เสลา โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม.พระนครศรีอยุธยา เหรียญทอง
7 นางยุพาพรรณ เกษเมือง โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
8 นายดิลกภพ ภูครองตาพิลา โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
9 นายกิตติศักดิ์ พวงสันเทียะ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน