ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 252
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพลอยไพลิน ไชยรักษ์ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้ว โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
3 นายศุภณัฐ วางท่า โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
4 นายปรินทร์ เบ็ญอาหลี โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตา โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
6 นายวัชรินทร์ อุปัชฌาย์ โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
7 นางณกานดา สมรัตน์ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
8 นางฐิติยา พรมมณี โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
9 นางสาวชฎาพร ทองนอก โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
10 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง