ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธาดา ดังดี โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" สพม.พระนครศรีอยุธยา เหรียญทอง
3 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
4 นายอรรถพล จารุแพทย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวจารุนิภา ด่านปาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.ราชบุรี เหรียญทอง
6 นายภูมินทร์ สุวรรณศรี โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
7 นายยุทธนา เปี้ยจันตา โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
8 นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
9 นายอุทัย นีอำมาตย์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง