ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมไชย กระต่ายทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายสุวัฒน์ เพ็งสกุล โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
3 นางติรยา นามวงษ์ โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
4 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นางสาววาทินี สะกะมณี โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
6 นางชนัดดาภา เหล่าสกุล โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
7 นางสาวชุรีพร วันโสภา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
8 นายเกียรติศักดิ์ บัณฑิต โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
10 นายถิรวัฒน์ คุ้มทอง โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวสมสุดา จันทเจียง โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
12 นางสุนันทา ศิริเบญจา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญเงิน