ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 244
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธรรมรัตน์ นามศิริ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม.พิจิตร เหรียญเงิน
4 นางสาวมนิดา อันภักดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
5 นางสาววีระวรรณ พรมทองดี โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญเงิน
6 นางสาวสุนิสา วิทยาศิริศักดิ์ โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวชณกทิพ การุณย์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญเงิน
8 นางสาวสิรินรัตน์ น้อยเจริญ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
9 นางสาววราภรณ์ ขัดสาร โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
10 นางสาวสุพรรณี ขาวงาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน