ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววารุณี เมืองศรีทอง โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง สพป.สงขลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางนันทภรณ์ ฉัตรพูนกุล โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
3 นายอัมพร พุดมี โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายชยุต วิจิตรสุนทร โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป.ลำปาง เขต 2 เหรียญทอง
6 นายฉัตรชัย พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
7 นางพอชม เกาะทอง โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
9 นายศุภกร เลือลา โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
10 นางนพวรรณ ไชยปันดิ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
11 นายภูมินทร์ รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
12 นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง