ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณภัทร สัตยพัฒน์ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์ อินเฉลียว โรงเรียนบ้านเขาขวาง สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางพรปวีณ์ เพชรแทน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นายจรัญ กองสี โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
5 นางนุชณา ขันประกอบ โรงเรียนวัดน้ำผุด สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
6 นางมาสเต๊าะ ตาปู โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 เหรียญทอง
7 นางชุติมา แดงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางฐิดาภา จันปุ่ม โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
9 นางสาววัชราพร บุญมุสิก โรงเรียนบ้านนา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
10 นายอภิวัฒน์ อินทรแถลง โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง