ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป.หนองคาย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวณัฐิยา โสรเนตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวจริยวดี ศรีทิพย์อาสน์ โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางภาวิดี เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านยะหา สพป.ยะลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวสุภาพร อุดไชย โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวเพ็ญนภา แม่นยำ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวภัณฑิรา ใจสัตย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวลภัสรดา แว่นระเว โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาววีรณา ษมาวิมล โรงเรียนวัดเกตุ สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญทอง
10 นางอุษณีช์ ทองไข โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง