ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 235
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายจักรภพ สุริยะมงคล โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
3 นางสาวกชกร นาคเอี่ยม โรงเรียนวัดบางกระ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวจุฑาลักษณ์ มาทอง โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
5 นางณหทัย สุขอุ้ม โรงเรียนตาพราม สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวนิตยา สิ่งของ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
7 นางผุสดี เต็มสงสัย โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาววนิดา ปัสตัน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาววรัชญา ขมหวาน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
10 นายสมนึก พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวอดาวัลย์ สโมทาน โรงเรียนวัดตรณาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
12 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง