ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายกริชณรงค์ ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
4 นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายชยานนท์ นามเพ็ง โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
6 นายกิตติศักดิ์ จันทร์หล่ม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เหรียญทอง
7 นายนาเดอร์ อูซิน โรงเรียนบ้านกะรุบี สพป.ปัตตานี เขต 3 เหรียญทอง
8 นางนิฮารีซาวาตี ดาโอะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวเยาวรัตน์ ก๊กรัมย์ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวณฐกรณ์ ฉ่ำมะนา โรงเรียนบ้านบางปิ้ง สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง
11 นางพันธ์ตะวัน จันทร์เพชร โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
12 นายอาดัม ยูโซะ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง