ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 230
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวีรยุทธ อัครผล โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป.พิษณุโลก เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายปริญญา บัวเสถียร โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
3 นางกนกกาญจน์ วัฒน์ธนกาญจน์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
4 นางสาวพัชรีภรณ์ นรินทร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป.น่าน เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางมุกดา วิชา โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางลัดดา พุฒเอก โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางกาญจนา จองเดิม โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสยาม รุ่งหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางนินตะยา ตันตะโยธิน โรงเรียนวัดโคกเขื่อน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสุนิดา เกษกัน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาวฟาตีมะฮ์ เจะอาแว โรงเรียนบ้านกือเม็ง สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางรุ่งเรือง พนิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน