ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 218
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายชูชีพ แรงใหม่ โรงเรียนพิมายวิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
3 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
4 นายดุลชิตร์ มงคล โรงเรียนแก่งคอย สพม.สระบุรี เหรียญทอง
5 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นายภูรินท์ สอนพูด โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
7 นายสาคร ไปด้วย โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
8 นายอนันทน์ แดงเรือง โรงเรียนชะอวด สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง