ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 217
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายยงยุทธ สงพะโยม โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
3 นางณัฐญาพร เสวตานนท์ โรงเรียนสตรีพังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง
4 นางสาวสมจิต ตาคำแสง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
5 นายสมโภช อินทปัญญา โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
6 นางอังคนา คำสิงห์นอก โรงเรียนภู่วิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
7 นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
8 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ เหรียญทอง
9 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
10 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
11 นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง