ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 215
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุวิชชาภรณ์ ชนิลกุล โรงเรียนบ้านยะพอ สพป.ตาก เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายปิยะ สุขกลับ โรงเรียนบ้านนา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นายมานะ ไชยโชติ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
5 นายทิพวัฒน์ ริยะ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
6 นายวัลลภ ภูจอมจิตร โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม โรงเรียนวัดศรีสว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง
8 นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
10 นางศุภมาลี มากมี โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง
12 นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์ โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง