ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนุรฮายาตี บินเสะ โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนิตยา มัสเยาะ โรงเรียนสุเหร่าคลอง19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
3 นางอมรรัตน์ จันกฤษ โรงเรียนบ้านหินกอง สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
4 นางภัทราพร หนูปักขิณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง
5 นางณัฐชนิภา ทวีทรัพย์นวกุล โรงเรียนบ้านเจ้าวัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นายวีระชัย อินทร์แปลง โรงเรียนบ้านน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
8 นางทาริณีย์ บุญคล้อย โรงเรียนบ้านสองสะโกม สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวทิฆัมพร สมพงษ์ โรงเรียนบ้านสะเอะใน สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
11 นางผุสดี สุวรรณบุบผา โรงเรียนบึงพญาปราบ สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญทอง