ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวผกามาศ เทียบแสน โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวกันธิมา ไชยสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองหว้านำคำพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
3 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สมพงษ์ โรงเรียนบ้านหัวยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวกัญญรัตน์ สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
5 นางสาวภัทริยา ฉัตรเกษ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง