ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววราพร ศรีเสน โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสุพัตรา เจริญศักดิ์ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
4 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นางสาวดาราวรรณ ลอพันธ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง