ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 170
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายอินทรวัต สุวรรณเพชร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ เหรียญทอง
3 นายชาตรี บารมีมหาศาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
4 นางสาวดารณี ปานทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
5 นางสาวกัญญาณัฐ บัวโต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
6 นายภักดีพร วิชาราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
7 นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
8 นางสาวสุพรรษา มังคลาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
9 นายดนัย ใจเย็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
10 นายนวพล คมบาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
11 นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง