ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปิยพร ศิริปรีชาพันธ์ุ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
3 นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
4 นายอภิศักดิ์ อุดหนุน โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นายพงศภัค ศรีสกุล โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
6 นายกิติพงษ์ อาธิพรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
7 นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
8 นางสาวกนกวรรณ บุญเรือง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
9 นางสาววิจิตรา สารมูล โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง