ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววินัฎฐา นันตะสุข โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวเบญจวรรณ สมพงษ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
3 นายจักรเพชร วรสินธ์ โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญทอง
4 นางมาลินี งามแสง โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นางสาวสุวดี ทองโอน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
6 นางจันทร์เพ็ญ พรมวัง โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
7 นายทรงพล ปาอินทร์ โรงเรียนพญาเม็งราย สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
8 นางสาวน้ำอ้อย ใจแสน โรงเรียนองครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด
9 นางประยูร ก๋าเครือคำ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด
10 นายนราเทพ อวะภาค โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม.พัทลุง เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด