ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวภาพิมน สุดงาม โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนงนุช ทองไทย โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นางพรรณนภา ก้อนคลังทอง โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน เหรียญทอง
4 นางวนิดา บุญพิเชษฐ์วงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
5 นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นางพนิดา พลอินทร์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
7 นายอิสรา นาคมนต์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
8 นางสาวเรณู สุทธน้อย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน เหรียญทอง
9 นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง