ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
3 นายอิทธิพล บางหลวง โรงเรียนลานสักวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
4 นางจุไรวรรณ หนุนชู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นางมนทกานต์ คำยา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 ว่าที่ร้อยตรีปิยะ อามาตร โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง