ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวณิชยา วรานันตกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธีระพงศ์ แก้วเนตร โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
4 นายถาวร สุขนา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
5 นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ โรงเรียนศรีราชา สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
6 นางเบญจวรรณ ชินราษฎร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
7 นางสาวศญาดา คงกุล โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม.สระแก้ว เหรียญทอง
8 นางสบันนา มหาวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
9 นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่ โรงเรียนขนอมพิทยา สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง