ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยโทเจษฎา จันทร์เปล่ง โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสุพัตรา วันติยา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นายสันติ ประภาสัย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
5 นายนิรินาม งามวาจา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
6 นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
7 นางสาวจิราภา สำฤทธิ์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน
8 นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกษร โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญเงิน
9 นางโสภิณ ศิริคำน้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน
10 นายเดชา แก้วมล โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.ปทุมธานี เหรียญเงิน