ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
3 นางจินดา เชื้อเมืองพาน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
4 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม.น่าน เหรียญทอง
5 นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง
6 นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย โรงเรียนสังขะ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
7 นางจิตรา กิ่งสกุล โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
8 นางสาวนิสา พันละภะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง
9 นางสาวสิริลักษณ์ พราหมณ์โชติ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
10 นายอภิสิทธิ์ ตรีแก้ว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
11 นายประเสริฐ แย้มวงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญเงิน
12 นางสาวสมฤทัย พาที โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน