ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 153
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสิริพร ภูหัวดอน โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
3 นายสุวิชิต สมยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นางสาวพรพิไล ริมดุสิต โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
5 นางสาวสุวรัตน์ ทองพันชั่ง โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวสิริรัตน์ กันธิยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
7 นางกิ่งแก้ว แดงงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
8 นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
9 นายอารม รักสีทอง โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญเงิน