ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวิตรี สุริยาวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.นครปฐม ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางนิตยา ทองดียิ่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
3 นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
4 นางชุลีพร พินิจพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นายจักรพันธ์ เมฆขาว โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
6 นางจิรารัตน์ สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
7 นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
8 นายณพิชญกิตติ์ ทัศคร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.สกลนคร เหรียญทอง
9 นายอภิชิต สุธาวา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
10 นางสาวแววนิดา ชินบุตร โรงเรียนธาตุพนม สพม.นครพนม เหรียญทอง