ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 151
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกิรณา แม่นผล โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางวาสนา เกษียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
4 นางสงกรานต์ เกตุบุญมี โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวเกษรา อินนุรักษ์ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม.พัทลุง เหรียญทอง
8 นางสาวชีวรัตน์ อิ่มใจ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
9 นายอับดุลรอฮิม ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง