ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 150
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางอรวรรณ สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
4 นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายไตรวิวัฒน์ จันทร์จิตร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
6 นางบุหลัน หมัดหมาน โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
7 นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวเบญจรัตน์ หงษ์จุ้ย โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
10 นางกรรณิกา ซึ่งพรม โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
11 นายชัยวัฒน์ ประพาฬ โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
12 นายศรรัก ผลาเมธากูล โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ เหรียญทอง