ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนพล กัณหสิงห์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายปราบ เนื้อแก้ว โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
3 นางจริญญา โรมพันธ์ โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
4 นางพิมลพักตร์ สุภิษะ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นายเรวัตร นิ่มนงค์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
6 นางทิพย์ภวรรณ วงษ์สุข โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
7 นางรุ่งนภา สดสะอาด โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
8 นางเพียงเพ็ญ หอมรักษ์ โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาริพร ช่วยแท่น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวภัททิรา นพศรี โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
11 นายสมพจน์ เลิศตระกูล โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน เหรียญทอง