ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชยุตม์ โล่ห์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายสุทัศน์ ขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญทอง
3 นางวีนัสชนันต์ รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นางสาวกัลยา เที่ยงแท้ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
5 นายศราวุฒิ ทิพย์พิมล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง
6 นางธนญา ชนะพันธุ์ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวศรสวรรค์ คำราช เมืองยาววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสุพิชฌาย์ สมตุ้ย โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
9 นางสาวโสพิศ เหล็มหมาด โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวภัทรสุดา เส็นติหย๊ะ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป.ภูเก็ต เหรียญทอง
11 นางสาวณัชปภา ธีรเกียรติ โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
12 นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง