ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายปิติ แสงทอง โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง
3 นางสุปราณี เป็งบังวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
4 นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
5 นายกฤษณะ งาสาร โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
6 นางสาวจิระภา สมัครพงษ์ โรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
7 นางจำปา บุญมาก โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
8 นางสาวอัญชลี พูลสว่าง โรงเรียนบ้านแก้ง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
9 นายชนกานต์ ตันโน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
10 นายพลาพล กลมลี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เหรียญทอง