ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุรีพร บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธรรศ์พงษ์ นานวล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
3 นายเอนก ปิ่นมังกร โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน
4 นายรณชัย ปินใจ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญเงิน
5 นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญเงิน
6 นายเทพทัต ไชยศิลป์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน
7 นางกมลพร ภูมิพลับ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน
9 นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมล โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ ที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นายพิทักษ์สินธ์ บำรุงภักดี โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
11 นายพิระวัฒน์ สิทธิจัน โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางสาวศิรประภา จังพานิช โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.นครปฐม เหรียญเงิน