ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท โรงเรียนสงวนหญิง สพม.สุพรรณบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
3 นางสาววิสุดา ส่งศรี โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
4 นางกรรณิกา จันทร์ชูเพชร โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
5 นายจีรศักดิ์ เทพสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคก สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวทวีนันท์ ถนิมกาญจน์ โรงเรียนจารย์ตำรา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
7 นางสาวนิชาภา อินทรี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
8 นายสุชาย วิเศษสินธุ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวดาริณ ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
10 นางวรลักษณ์ สายเชื้อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
11 นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
12 นางบุญยดา สุยะหมุด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน เหรียญทอง