ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวประภัสรา ดงจารย์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
3 นางสาวพัชรี แสนโสม โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
4 นางทิพยวารี แจ่มสอน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
5 นางพัชรีย์ ลันดา โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
6 นางสาวกนกอร แร่ทอง โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง
7 นายสุริยา บัญญัติ โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
8 นางบุษบา เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหรียญทอง
9 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิไลวรรณ พลเสน โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
10 นางพรรฐธกมล คงทอง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
11 นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย เหรียญทอง
12 นางสาวปัทมา คงเงิน โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง