ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนพมาศ การดี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
3 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
4 นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
5 นายสุรพงษ์ ศรีพรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 สพป.เชียงราย เขต 2 เหรียญทอง
6 นางอรุณี มงคล โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางกรุณา นิลกระ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวจรรยา มาตย์งามเมือง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
9 นางอรสา บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
10 นายอานนท์ สาวิวัฒน์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม.สระบุรี เหรียญทอง
11 นางอามินะ สาดีน โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง