ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 137
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวันชัย ราชวงศ์ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางชุลีพร ชูเพชรพงษ์ โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวพรหมวรมน วงศ์ธิเบศร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวศิราพร บุญฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวโสภิดา กนกวลี โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
6 นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
7 นางพจนีย์ จันทร์ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางชุลีกร ซิ่งห้วน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
9 นายอนิวรรต กองพินธ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวอรุณพร ทนทาน โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาววรัญญา กลิ่นจู โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง