ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวขนิษฐา อินทะเส โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายชัชวาล สมัยงาม โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
3 นายทนงศักดิ์ นาคโนนลาว โรงเรียนบ้านบุเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
4 นางสาวสุภาพร อุดไชย โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวณัฐยา อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
6 นายอภิรักษ์ สำเร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวกัลยกร ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
8 นายถาวร มีสกุลคุณ โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางรวีวรรณ ต๊ะถิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวอุไรวรรณ เรืองทอง โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
11 นายอุทัย บุญเชิด โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
12 นางสาววาสนา มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง เหรียญทอง