ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
3 นางสาวนิภาลัย แรกข้าว โรงเรียนบ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
4 นายณัฐศิษฎ์ จิตร์จำนงค์ โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายวินัย สินสิมหา โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
6 นางสาวสมถวิล มันทราช โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
7 นายสาโรจน์ จันทัน โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวกฤติยา ภักดีวานิช โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
9 นายปรีชา อ่อนอ่างคำ โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวพัชราภรณ์ วังช่วย โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
11 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิพงศ์ เที่ยงตรง โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
12 นางพวงเพชร วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง