ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 131
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอภิเดช ธิตะปัน โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายกษมา สาเกตุ โรงเรียนอนุบาลวงวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
3 ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ผอมดำ โรงเรียนวัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
4 นายชยนันต์ เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านราหุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นายธเนศร์ บุญภา โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
6 นายธานี ทาขาว โรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวปภัสสร เจริญพิสัยสุข โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวปิยะดา พรหมอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
9 นายพงศ์ศักดิ์ ผสารพจน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง
10 นายภาณุพงศ์ จินะทอง โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง เหรียญทอง
11 นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
12 นางสาวอภิญญา สุขบัว โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง