ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุริยา สรวงศิริ โรงเรียนบ้านสี่แจ สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางหทัยชนก กัลป์ชัย โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวปราณี ชะนะฮวด โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวอุษา เมฆสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวอมรวรรณ เวชกามา โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
6 นางกุหลาบ การเก็บ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง”คุรุราษฎร์วิทยา” สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
7 นางนิตยา หมั่นทวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายณัฐพล มีทาทอง โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางปรางณิธิ มานะเพชร โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวอัมพิกา มานพ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญเงิน