ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายปรัชญา อินทรักเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
3 นายบงการ ศรีนันตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง
4 นางสาวชิดชนก วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวชยาภรณ์ การินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญทอง
6 นายวราวัฒน์ โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวศุภกานต์ สังข์สอน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
8 นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง
9 นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
10 นายณัฐดนัย โกมาลา โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวสุภาวดี เกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน