ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาสนา เข็มวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวประภาพรรณ แก้วสมุทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
3 นายเสฏฐวุฒิ นิลกระ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางอังศุมาลิน แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
6 นางลาวัลย์ สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวสาคร เทพทัศน์ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ ที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
8 นายธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวประคอง สะทาสุ โรงเรียนบ้านแก้งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญทอง
10 นางลัดดาวัณย์ ธิมา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสรัลนุช ผลาเมธากูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
12 นางสุนันทา พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง