ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 127
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพิริยากุล สิงหรา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางปาริชาติ ชุมโกมนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวรัญชนา แร่เขียว โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
4 นางเพลินพิศ พรหมปลอด โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน โรงเรียนวัดวังหว้า สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญทอง
6 นายกิตติศักดิ์ จันทร์หล่ม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เหรียญทอง
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา อุตสาหะ โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 เหรียญทอง
8 นางกัญญาณัฐ ยึนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
9 นางยามีล๊ะ ยาชะรัด โรงเรียนบ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บำรุง) สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
10 นายธาริช สวนนุช โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป.ภูเก็ต เหรียญทอง
11 นางอาทิตยา มุขสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
12 นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง