ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกชกร อนาวัน โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายเกียรติศักดิ์ ปินชัย โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เหรียญทอง
3 นางวัจนา ไสยสุคนธ์ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวปาริฉัตร เพ็งบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางรจนา นิยม โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
6 นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต เหรียญทอง
7 นางสาวเจนจิรา แสนดี โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวจันทร์จิรา ใจงาม โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ ที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวณัฐกรณ์ ขัติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง
10 นางณัฐวดี คนหมั่น โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวลภัสนันท์ ธนพัตหิรัณย์ โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
12 นางสาวสุรีพร ประสมคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง