ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.น่าน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นางสาวณัฎฐ์ธนัน รำเจริญ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
4 นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.สกลนคร เหรียญทอง
5 นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม.สงขลา สตูล เหรียญทอง
6 นางวาทินี ทองอาสน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
7 นางระฑิยา อังคุระษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
8 นางกฤชภอร มอญใต้ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
9 นางรุ่งนภา แซ่ส้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง