ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมศักดิ์ สุมน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี เหรียญทอง
3 นายธนปกรณ์ อวนป้อง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.สกลนคร เหรียญทอง
4 นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง
5 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
6 นายองอาจ จูมสีมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นายจิตตนาถ สิงโต โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
8 นางนภาพร มูลเมือง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
9 นายภูธนภัส พุ่มไม้ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
10 นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
11 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ โรงเรียนโยธินบำรุง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง