ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 113
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวจันทนา แก้วมุกดา โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง
3 นายปรีชา บัณฑิต โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เหรียญทอง
5 นายวัฒนพงษ์ คชปักษี โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
6 นายจตุพล ไกรยบุตร โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
7 นางสาววันรักษ์ ขันหอม โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
8 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
9 นางสิริวรรณ มณีโชติ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
10 นางสุพิชฌาย์ เทศทอง โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง